2017-10-24

Rejestry, ewidencje, archiwa

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1.           Księgi inwentarzowe muzealiów

2.           Karty ewidencyjne muzealiów

3.           Księga depozytów

4.           Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych

5.           Księgi inwentarzowe przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu

6.           Księgi inwentarzowe środków trwałych

7.           Rejestr zarządzeń wewnętrznych

8.           Rejestr skarg i wniosków

9.           Książka kancelaryjna dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących

10.         Archiwum dokumentacji badań archeologicznych i innych badań terenowych

11.         Archiwum zakładowe

 

Zasady udostępniania:

Dane zawarte w księdze inwentarzowej, depozytowej oraz rejestrze muzealiów oraz karty ewidencyjne muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.

 

Pozostałe rejestry udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek kierowany do Dyrektora Muzeum.

 

Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych oraz mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów.